top of page

Statusbesiktning/ Kontroll

Finns det en oro om hur just Er betongkonstruktion mår ?, det kan vara begynnande korrosionsskador, spjälkningar , sprickor, rostfläckar etc.
Tecab Byggkonsult AB hjälper Er !
Det börjar alltid med en statusbesiktning ,och här finns pengar att spara, går skadeförloppet för långt kan det innebära stora kostnader !

Görs åtgärd i ett tidigt skede går dom flesta konstruktioner att "rädda" på ett betydligt mer kostnadseffektiv sätt.
Statusbesiktning och tillståndsbedömningar utförs med hjälp av okulärbesiktning, oförstörande provning (georadar, ultraljud och täckskiktsmätningar), provtagning, laboratorieprovning med avancerad utrustning och mikroskopisk analys av cementbaserade material för att bestämma kloridhalt, karbonatisering, sammansättning, kvalitetskontroll och skadeorsak.
Laboratorieprovningarna kompletteras med dokument där täckskikt till armering, kloridprover och karbonatisering framgår, även förslag till åtgärd.

Vid alla skadeutredningar är det viktigt att skadeorsaken/-orsakerna utreds och kartläggs på ett relevant sätt.

Uppdragen omfattar ofta även utformning av förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud, kontrakt med entreprenör, byggledning och teknisk kontroll. (Se även projektering).

 

bottom of page